Trang chủ | Liên hệ  
 
THÔNG BÁO

V/v: tổ chức lớp Tiếng Anh cho sinh viên chính quy K52, 53, 54, 55, 56

Chi tiết thông báo tổ chức lớp Tiếng Anh cho sinh viên chính quy K52, 53, 54, 55, 56

THÔNG BÁO

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KHẢO SÁT NHU CẦU HỌC TẬP
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023
(đối với SV khóa 55, 56 chương trình chuẩn và SV chương trình thứ 2)

Chi tiết hướng dẫn đăng ký khảo sát

 
THÔNG BÁO

Thời gian đăng ký rút bớt/bổ sung đợt 2 học kỳ 2 (2021-2022) như sau:

Đăng ký rút bớt: Từ 7h30 ngày 05/01/2022 đến 16h30 ngày 11/01/2022
Đăng ký bổ sung: Từ 7h30 ngày 12/01/2022 đến 16h30 ngày 18/01/2022


THÔNG BÁO

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC BỔ SUNG TIẾNG ANH CƠ BẢN

Chi tiết DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC BỔ SUNG TIẾNG ANH CƠ BẢN

THÔNG BÁO

V/v: tổ chức kỳ thi đánh giá chuẩn đầu ra kỹ năng sử dụng CNTT đợt 2 - 2021
theo phương thức thi trực tuyến

Chi tiết LỊCH THI, DS THI ĐÁNH GIÁ CHUẨN KNSDCNTT ĐỢT 2-2021

THÔNG BÁO

V/v: tổ chức kỳ thi đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Pháp, tiếng Trung
cho sinh viên chính quy, đợt thi tháng 12 năm 2021 theo phương thức thi trực tuyến

Chi tiết thông báo thi chuẩn đầu ra Pháp, Trung T12.2021

Chi tiết LỊCH THI, DS THI CHUẨN ĐẦU RA TP,TT 27.12.21

Chi tiết hướng dẫn nộp bài thi Viết tiếng Trung, tiếng Pháp T12.2021


THÔNG BÁO

Thời khóa biểu chính thức học kỳ II năm học 2021 - 2022

Chi tiết thời khóa biểu chính thức học kỳ II năm học 2021 - 2022

Thông báo đóng lớp học kỳ II năm học 2021 - 2022


THÔNG BÁO

Hướng dẫn đăng ký lựa chọn tiến độ học tập K57 vào cho sinh viên K57

Chi tiết hướng dẫn đăng ký lựa chọn tiến độ học tập K57 vào cho sinh viên K57


THÔNG BÁO

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K57 ĐƯỢC MIỄN HỌC
VÀ QUY ĐỔI ĐIỂM HỌC PHẦN TIẾNG ANH

Chi tiết danh sách sinh viên K57 được miễn học và quy đổi điểm học phần tiếng anh


THÔNG BÁO

DANH SÁCH SINH VIÊN K57 ĐƯỢC MIỄN HỌC HỌC PHẦN
TIN HỌC QUẢN LÝ

Chi tiết danh sách sinh viên K57 được miễn học phần tin học quản lý


                                                        THÔNG BÁO

                              V/v đăng ký bổ sung đợt 1 học kỳ 2(2021-2022)

Để tạo điều kiện cho sinh viên có thể đăng ký các học phần tương đương/thay thế một cách chủ động, trong đợt đăng ký bổ sung nhà trường sẽ mở toàn bộ các lớp học phần có tổ chức học trong học kỳ 2(2021-2022) trên giao diện đăng ký của sinh viên để sinh viên có thể tự đăng ký các học phần còn thiếu theo chương trình đào tạo (nếu lớp học phần còn đủ chỗ)

Tuy nhiên, để tránh tình trạng đăng ký nhầm, không đúng học phần theo chương trình đào tạo, nhà trường đề nghị sinh viên nghiên cứu và xem xét kĩ danh mục các học phần thay thế/tương đương theo đường link: http://daotao.tmu.edu.vn/vi/news/danh-sach-hoc-phan-thay-the/ và chương trình đào tạo của chuyên ngành sinh viên đang theo học. Sinh viên phải tự chịu trách nhiệm với kết quả đăng ký các học phần của mình. Nhà trường không xử lý, giải quyết đơn của sinh viên khi sinh viên đăng ký nhầm/thừa học phần so với CTĐT sinh viên đang theo học.

  Chi tiết thông báo


THÔNG BÁO

Thời khóa biểu lớp học bổ sung Tiếng Anh cơ bản và danh sách sinh viên học các học phần Tiếng Anh cơ bản

Chi tiết Thời khóa biểu lớp học bổ sung Tiếng Anh cơ bản

Chi tiết danh sách sinh viên học các học phần Tiếng Anh cơ bản

THÔNG BÁO

Lịch thi chính thức HK1(21-22)

Chi tiết lịch thi chính thức HK1 (21-22)


 

THÔNG BÁO
 Lịch đăng ký học kỳ II năm học 2021-2022 

TT

KHÓA

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

1

K56

Từ 18h00 ngày 12/11/21 đến 16h30 ngày 14/11/21

2

K55

Từ 18h00 ngày 14/11/21 đến 16h30 ngày 16/11/21

3

K54 & khóa trước

Từ 18h00 ngày 16/11/21 đến 16h30 ngày 18/11/21

Đăng ký học, đăng ký làm tốt nghiệp

Chương trình 2 K19, K20, K21, K22, K23, K24

Từ 18h00 ngày 19/11/21 đến 16h30 ngày 21/11/21

Đăng ký học, đăng ký làm tốt nghiệp
5 Đăng ký rút bớt đợt 1 Từ 18h00 ngày 22/11/2021 đến 16h30 ngày 25/11/2021
6 Đăng ký bổ sung đợt 1 Từ 18h00 ngày 26/11/2021 đến 16h30 ngày 29/11/2021
Lưu ý: Trong đợt đăng ký rút bớt, bổ sung đợt 2 (vào đầu học kỳ chính), sinh viên đăng ký rút bớt học phần ở tuần thứ 1 không được phép đăng ký bổ sung ở tuần thứ 2.

                                        Chi tiết thông báo đăng ký HKII 21-22

                                Hướng dẫn đăng ký học kỳ II năm học 2021 - 2022

Đề nghị:
- Phòng Công tác sinh viên theo dõi để phối hợp quản lý.
- Các khoa thông báo cho cố vấn học tập và sinh viên theo dõi lịch đăng ký trên website (www.dangky.tmu.edu.vn).
- Sinh viên đại học chính quy các khóa theo dõi lịch đăng ký và nghiêm túc thực hiện theo đúng thời gian quy định.

 
THÔNG BÁO

V/v đăng ký lựa chọn kế hoạch học tập K57

Chi tiết thông báo đăng ký lựa chọn kế hoạch học tập K57


 
                                                       THÔNG BÁO

Ngoài việc vào trang http://dangky.tmu.edu.vn để đăng ký học tập, Sinh viên có thể lựa chọn truy cập vào trang http://dangky1.tmu.edu.vn để giảm tải cho hệ thống, giúp quá trình đăng ký nhanh hơn.

Khuyến cáo: tại một thời điểm chỉ nên vào một trang để thực hiện đăng ký học

 
THÔNG BÁO

THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022


 
THÔNG BÁO

Mẫu file bài làm thi trực tuyến cho các đối tượng người học bắt đầu sử dụng từ năm học 2021-2022

Mẫu file bài làm thi trực tuyến cho các đối tượng người học bắt đầu sử dụng từ năm học 2021-2022


 
                                                        THÔNG BÁO

                              Danh sách trả bằng TN vào ngày 02/11/2021

                               Chi tiết danh sách trả bằng tốt nghiệp ngày 02/11/2021

Lưu ý:
- Sinh viên đến lấy bằng đúng thời gian được thông báo. Nếu sinh viên đến không đúng ngày, giờ trên lịch trường sẽ không trả bằng.
- Sinh viên tốt nghiệp vào tháng 10/2021 chưa có bằng tốt nghiệp. Sinh viên theo dõi thông báo mới của Phòng QLĐT.

 
 
                                                        THÔNG BÁO

                                        THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC
                     HỌC KỲ 2 NĂM 2021-2022 (HỆ ĐÀO TẠO ĐẶC THÙ) 

CHI TIẾT THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC HỌC KỲ 2 NĂM 2021-2022 (HỆ ĐÀO TẠO ĐẶC THÙ)


 
                                                        THÔNG BÁO

                              Danh sách trả bằng TN vào ngày 28/10/2021

                               Chi tiết danh sách trả bằng tốt nghiệp ngày 28/10/2021

Lưu ý:
- Sinh viên đến lấy bằng đúng thời gian được thông báo. Nếu sinh viên đến không đúng ngày, giờ trên lịch trường sẽ không trả bằng.
- Sinh viên chưa có tên trong danh sách trả bằng ngày 28/10/2021 theo dõi thông báo tiếp theo của Phòng QLĐT.
- Sinh viên tốt nghiệp vào tháng 10/2021 chưa có bằng tốt nghiệp. Sinh viên theo dõi thông báo mới của Phòng QLĐT.

 
                                                        THÔNG BÁO

                              Danh sách trả bằng TN vào ngày 26/10/2021

                               Chi tiết danh sách trả bằng tốt nghiệp ngày 26/10/2021

Lưu ý:
- Sinh viên đến lấy bằng đúng thời gian được thông báo. Nếu sinh viên đến không đúng ngày, giờ trên lịch trường sẽ không trả bằng.
- Sinh viên chưa có tên trong danh sách trả bằng ngày 26/10/2021 theo dõi thông báo tiếp theo của Phòng QLĐT.
- Sinh viên tốt nghiệp vào tháng 10/2021 chưa có bằng tốt nghiệp. Sinh viên theo dõi thông báo mới của Phòng QLĐT.

 
                                                        THÔNG BÁO

                              Danh sách trả bằng TN vào ngày 21,22/10/2021

                               Chi tiết danh sách trả bằng tốt nghiệp ngày 21,22/10/2021

Lưu ý:
- Sinh viên đến lấy bằng đúng thời gian được thông báo. Nếu sinh viên đến không đúng ngày, giờ trên lịch trường sẽ không trả bằng.
- Sinh viên chưa có tên trong danh sách trả bằng ngày 21, 22/10/2021 theo dõi thông báo tiếp theo của Phòng QLĐT.
- Sinh viên tốt nghiệp vào tháng 10/2021 chưa có bằng tốt nghiệp. Sinh viên theo dõi thông báo mới của Phòng QLĐT.


 
THÔNG BÁO

(V/v: xét miễn học các học phần Tiếng Anh và Tin học quản lý)

Chi tiết thông báo xét miễn học các học phần Tiếng Anh và Tin học quản lý


 
THÔNG BÁO

(V/v trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên)

Chi tiết thông báo trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên


 
THÔNG BÁO

Kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh tháng 09/2021

Kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh tháng 09/2021

Mẫu đơn phúc tra thi

Lưu ý: Sinh viên có thắc mắc về điểm thi liên hệ với thầy Quyết (ĐT: 0979365645) trước 16h30 ngày 20/10/2021 để làm đơn xin xem xét lại kết quả thi
 
THÔNG BÁO

DANH SÁCH ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH THÁNG 09/2021

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh


 
THÔNG BÁO

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐHCQ ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ GDTC VÀ
CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH GDTC THÁNG 10/2021

Chi tiết DS cấp CC GDTC và Hoàn thành CT GDTC T10 2021


 
THÔNG BÁO

Lịch thi Dự kiến Học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

Lịch thi Dự kiến Học kỳ 1 năm học 2021 - 2022


 
THÔNG BÁO

Về việc giảng dạy học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm học 2020-2021

Chi tiết thông báo


 
THÔNG BÁO

(THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC KHÓA 57 HỌC KỲ 1 NĂM 2021-2022)

Chi tiết thông báo


 
THÔNG BÁO

Danh sách thi và lịch thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra 25/09/2021

Chi tiết danh sách thi và lịch thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra

Mẫu file bài thi viết (sinh viên lấy xuống để thi viết)

Hướng dẫn sử dụng Google Class room

Ghi chú:
- Ca sáng (S): Sinh viên có mặt (vào TranS) từ 6h30
- Ca chiều (C): Sinh viên có mặt (vào TranS) từ 13h00


 
THÔNG BÁO

(Hướng dẫn sinh viên K57)

HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC TRỰC TRUYẾN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2021

CẨM NANG SINH VIÊN 2021

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANS TRONG ĐÀO TẠO TỪ XA_DÀNH CHO NGƯỜI HỌC
 
THÔNG BÁO

(V/v rút bớt học phần trùng lịch do thay đổi TKB K57, học kỳ 1 năm học 2021-2022)

Chi tiết thông báo


 
THÔNG BÁO

Lịch hướng dẫn online báo cáo thực tập tổng hợp
học kỳ 1 (2021-2022) sinh viên đại học chính quy
khóa 54, khóa cũ và chương trình 2

Chi tiết lịch hướng dẫn online báo cáo thực tập tổng hợp học kỳ 1 (2021-2022)

Chi tiết danh sách K54 và khóa cũ làm báo cáo thực tập kì 1(21-22)


 
THÔNG BÁO

TKB dự kiến K57 (hệ đào tạo đại trà và chất lượng cao)
Học kì 1 năm học 2021-2022

Chi tiết TKB HK1(21-22) - K57

Chi tiết Thời khóa biểu K57 CLC học kì 1 năm học 2021-2022


 
THÔNG BÁO

(V/v Điều chỉnh quy định thực tập và làm tốt nghiệp
đối với sinh viên đại học chính quy)

Chi tiết thông báo


 
THÔNG BÁO

(V/v Thanh toán giảm 5% học phí học trực tuyến)

Chi tiết thông báo thanh toán giảm 5% học phí học trực tuyến


 
THÔNG BÁO

(V/v đóng các lớp học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022)

Chi tiết thông báo đóng lớp học kỳ I năm học 2021-2022


 
THÔNG BÁO

(V/v lùi thời gian thực tập và làm tốt nghiệp
đối với sinh viên đại học chính quy)

Chi tiết thông báo lùi thời gian thực tập và làm tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy


 
THÔNG BÁO

Hiện tại Nhà trường đăng tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm MS Teams và coi đây như một công cụ dự phòng trong trường hợp phần mềm Trans gặp lỗi phải mất nhiều thời gian để khắc phục. Khi được sự đồng ý của Nhà trường/Giảng viên thì Sinh viên mới được chuyển đổi sang hệ thống mới để học. Dưới đây là tài liệu hướng dẫn sử dụng MS Teams cho Sinh viên (Lưu ý: sinh viên làm đúng theo các hướng dẫn khi đăng nhập lần đầu vào MS Teams; sinh viên có trách nhiệm bảo mật tài khoản MS Teams mà Trường đã cung cấp).

Tài liệu hướng dẫn đăng nhập và sử dụng MS Teams cho người học

Video hướng dẫn đăng nhập và sử dụng MS Teams cho người học

Video hướng dẫn thay đổi mật khẩu, reset mật khẩu MS Teams đối với người học


 
                                                        THÔNG BÁO

Lịch đăng ký rút bớt và bổ sung tuần 1 và 2 đầu học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau:
- Lịch rút bớt từ 18h00 ngày 09/08/2021 đến 16h30 ngày 13/08/2021
- Lịch bổ sung từ 18h00 ngày 16/08/2021 đến 16h30 ngày 20/08/2021

Chú ý:
- Sinh viên K54 và các khóa trước đăng ký thực tập bổ sung từ 18h00 ngày 16/08/2021 đến 18h00 ngày 17/08/2021.
- Sinh viên đã đăng ký rút bớt sẽ không được đăng ký bổ sung.
                                           


 
THÔNG BÁO

TKB chất lượng cao học kì 1 năm học 2021-2022

Chi tiết TKB chất lượng cao học kì 1 năm học 2021-2022


 
 
THÔNG BÁO

Về việc ôn tập và thi kết thúc học phần GDQP&AN cho sinh viên
Trường Đại học Thương mại bằng hình thức trực tuyến

Chi tiết thông báo về việc ôn tập và thi kết thúc học phần GDQP&AN cho sinh viên


 
THÔNG BÁO

TẠM DỪNG KẾ HOẠCH HỌC TẬP
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH
CHO SINH VIÊN KHÓA 56 VÀ KHÓA CŨ

Chi tiết thông báo tạm dừng kế hoạch học tập GDQP - An ninh cho sinh viên K56 và khóa cũ


 
THÔNG BÁO

THỜI KHÓA BIỂU LỚP BỔ SUNG TIẾNG ANH CƠ BẢN K52,53,54,55
HỌC KỲ 1 NĂM 2021- 2022

Chi tiết thời khóa biểu lớp bổ sung tiếng anh cơ bản K52, 53, 54, 55 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

Chi tiết danh sách lớp bổ sung tiếng anh cơ bản K52, 53, 54, 55 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022


 
THÔNG BÁO

THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC HKI NĂM HỌC 2021 - 2022

CHI TIẾT THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC HỌC KỲ 1 NĂM 2021-2022

CHI TIẾT DANH SÁCH LỚP ĐÓNG, XÓA HỌC KỲ 1 NĂM 2021-2022


 
THÔNG BÁO

LỊCH THI ONLINE ĐẠI HỌC CHÍNH QUI
Học kỳ 3 năm học 2020 - 2021

Chi tiết lịch thi onlone HK3 năm học 2020-2021


 
THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH HỌC TẬP GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH
CHO SINH VIÊN KHÓA 56 VÀ KHÓA CŨ

Chi tiết thông báo kế hoạch học tập QPAN cho sinh viên K56 và khóa cũ

Danh sách phân lớp học trực tuyến

Lịch học trực tuyến

 
THÔNG BÁO

Kết quả phúc tra điểm thi chuẩn Kỹ năng sử dụng CNTT kỳ thi tháng 01 và 03 năm 2021

Kết quả phúc tra điểm thi chuẩn Kỹ năng sử dụng CNTT kỳ thi tháng 01 và 03 năm 2021


 
THÔNG BÁO

V/v Tiếp tục thực hiện kế hoạch giảng dạy/học tập năm học 2020 – 2021

thực hiện kế hoạch giảng dạy/học tập năm học 2020 – 2021


 
                                                THÔNG BÁO

              LỊCH THI ONLINE HK2(20-21) ĐHCQ K54, K55, K56

                           LỊCH THI ONLINE HK2(20-21) ĐHCQ K54, K55, K56

Ghi chú: sinh viên hoãn thi kỳ trước, không nộp học phí đúng hạn hoặc bị trùng lịch thi, muốn đăng ký thi hoặc đổi lịch thi bị trùng phải làm đơn theo mẫu (tải mẫu đơn tại: http://daotao.tmu.edu.vn/vi/news/cac-bieu-mau/mau-don-xin-dang-ky-thi-hoc-phan-139.html kèm theo minh chứng. Sau đó, sinh viên chụp ảnh đơn, minh chứng và thẻ sinh viên gửi về hòm thư: donxinthighepdhtm@gmail.com từ ngày 19/04/2021 đến 16h30 ngày 14/05/2021. Quá thời hạn trên nhà trường sẽ không giải quyết.
 
THÔNG BÁO

Mẫu File bài thi cho người học - 7.5.2021

Mẫu File bài thi cho người học - 7.5.2021


 
                                                THÔNG BÁO
  
Kết quả thi chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, kỳ thi tháng 1 và 3/2021 

                        Kết quả thi chuẩn Kỹ năng sử dụng CNTT kỳ thi tháng 01 và 03/2021

Lưu ý:
Sinh viên có thắc mắc về điểm thi liên hệ thầy Khánh, sđt 0912030782_phòng 203 nhà F từ ngày 04/05/2021 đến hết 10/05/2021)

 
THÔNG BÁO

TKB, Danh sách lớp học bổ sung Tiếng Anh cơ bản K52; 53 (Học online)

TKB, DS LỚP HOC BO SUNG TIẾNG ANH CĂN BẢN K5253


 

THÔNG BÁO
 Lịch đăng ký học kỳ I năm học 2021-2022 

TT

KHÓA

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

1

K56

Từ 18h00 ngày 19/04/21 đến 16h30 ngày 22/04/21

2

K55

Từ 18h00 ngày 22/04/21 đến 16h30 ngày 25/04/21

3

K54 & khóa trước

Từ 18h00 ngày 25/04/21 đến 16h30 ngày 28/04/21

Đăng ký học, đăng ký làm tốt nghiệp

Chương trình 2 K20, K21, K22, K23, K24

Từ 18h00 ngày 29/04/21 đến 16h30 ngày 04/05/21

Đăng ký học, đăng ký làm tốt nghiệp
5 Đăng ký rút bớt đợt 1 Từ 18h00 ngày 05/05/2021 đến 16h30 ngày 10/05/2021
6 Đăng ký bổ sung đợt 1 Từ 18h00 ngày 11/05/2021 đến 16h30 ngày 14/05/2021
Lưu ý:
- Trong đợt đăng ký rút bớt, bổ sung đợt 2 (vào đầu học kỳ chính), sinh viên đăng ký rút bớt học phần ở tuần thứ 1 không được phép đăng ký bổ sung ở tuần thứ 2.
- Sinh viên đăng ký bổ sung học phần làm tốt nghiệp chỉ đăng ký trong ngày 16,17/8/2021.

Hướng dẫn đăng ký HKI năm học 2021-2022

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2021 - 2022

 
                                                THÔNG BÁO

Thời khóa biểu chính thức và danh sách các lớp đóng Học kỳ 3 năm học 2020 - 2021

                Thời khóa biểu chính thức và danh sách các lớp đóng Học kỳ 3 năm học 2020 - 2021


 
                                                THÔNG BÁO

                    Hướng dẫn nội dung thi đánh giá chuẩn đầu ra Tiếng Anh

                                   Hướng dẫn thi đánh giá năng lực tiếng Anh


 
                                                THÔNG BÁO

                    DANH SÁCH TỐT NGHIỆP THÁNG 03-2021

                           Danh sách tốt nghiệp T03-2021 (Chương trình 1)
   
                           Danh sách tốt nghiệp T03-2021 (Chương trình 2) 

                           Danh sách tốt nghiệp T03-2021 (Chất lượng cao)


 
                                                THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức thi đánh giá chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT bù ngày thi 31/01/2021

        TB Tổ chức thi chuẩn KNSDCNTT bù ngày thi 31_01_2021
  
        ĐỔI LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI ĐGCKNSDCNTT TỪ 31_01 ĐẾN 28_03_2021
 
                                                                THÔNG BÁO 
                                  KÍNH GỬI: CÁC KHOA CHUYÊN NGÀNH 

                     NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ
                         (ĐỢT CUỐI) KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 NHƯ SAU:


I. THỜI GIAN THU: TỪ NGÀY 15/03/2021 ĐẾN 31/03/2021
1- SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ ĐÚNG THỜI GIAN QUY ĐỊNH
2- KHI NỘP TIỀN SINH VIÊN CHÚ Ý NỘP THÊM CÁC KHOẢN PHÍ CỦA NGÂN HÀNG NHƯ SAU:
- PHÍ DUY TRÌ TÀI KHOẢN: 50.000 ĐỒNG (LUÔN LUÔN PHẢI CÓ TRONG TÀI KHOẢN 50.000 Đ)
- PHÍ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN HÀNG NĂM : 22.000 ĐỒNG (Ngân hàng thu 1 lần/Năm)
- PHÍ THƯỜNG NIÊN THẺ ATM : 33.000 ĐỒNG (Ngân hàng thu 1 lần/Năm)

II. SINH VIÊN CHƯA LÀM THẺ ATM:

MỘT SỐ SINH VIÊN K56 HIỆN CHƯA LÀM THẺ ATM, CÁC KHOA THÔNG BÁO CHO NHỮNG SINH VIÊN CHƯA LÀM THẺ ATM: PHOTO CHỨNG MINH NHÂN DÂN ĐẾN PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH-NHÀ U ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN THỦ TỤC LÀM THẺ ATM.


ĐỀ NGHỊ CÁC KHOA ĐỐN ĐỐC SINH VIÊN NỘP HỌC PHÍ ĐÚNG THỜI HẠN.

                                                THÔNG BÁO

      THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ THI LẦN 2 CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG
                                      CNTT ĐỢT 1 - NĂM 2021

SV nộp lệ phí thi lần 2 chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT (Đợt 1 - Năm 2021) 100,000đ qua tài khoản, cùng học phí học kỳ 2 (2020-2021). Nếu không sẽ bị hủy kết quả thi.


        DS SV phải nộp lệ phí thi lần 2 chuẩn kỹ năng SD CNTT đợt 1 năm 2021
  

 
                                                THÔNG BÁO
  
Lịch đăng ký học tập Học kỳ 3 năm học 2020 - 2021 từ 18h00 ngày 01/03/2021 đến 16h30 ngày 05/03/2021.

                                     Thời khóa biểu dự kiến HKIII năm học 2020-2021

Lưu ý:

- Sinh viên K56 chưa học QPAN và những sinh viên Khóa cũ đăng ký học lại học phần QPAN cùng K56 không được đăng ký học tập học kỳ 3.
- Mỗi sinh viên được đăng ký tối đa 6TC (trừ các học phần Giáo dục thể chất)
- Sinh viên hệ đào tạo Chất lượng cao và hệ đào tạo Đặc thù không đăng ký trên trang web, nếu có nhu cầu đăng ký phải làm đơn.
- Học kỳ 3 không được phép rút bớt hoặc bổ sung.


 
                                         THÔNG BÁO Số: 111/TB-ĐHTM

                              (V/v: Tổ chức giảng dạy/học tập trực tuyến)

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid - 19, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho viên chức và người học toàn Trường, Ban Giám hiệu (BGH) quyết định tổ chức triển khai thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến trên nền tảng phần mềm TranS từ ngày 22/02 đến ngày 19/03/2021, cho tất cả các trình độ/hệ đào tạo của Trường theo đúng Thời khoá biểu HKII (2020-2021). Riêng các học phần Quốc phòng – An ninh sẽ giảng dạy/học tập trên phần mềm chung của Bộ GD&ĐT (giảng viên giảng dạy QP&AN sẽ chuyển trực tiếp Tài khoản và hướng dẫn sử dụng cho từng sinh viên trước thời điểm học)...
        Chi tiết thông báo Số: 111/TB-ĐHTM
  

 
                                                THÔNG BÁO

             HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANS TRONG ĐÀO TẠO TỪ XA

        HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANS TRONG ĐÀO TẠO TỪ XA_DÀNH CHO NGƯỜI HỌC
  

 
                                                THÔNG BÁO

Điều chỉnh kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Tân sửu và điều chỉnh lịch thi đánh giá chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT ngày 31/01/2021

                                                  Chi tiết thông báo
  

 
                                                THÔNG BÁO

             Thời khóa biểu dự kiến Học kỳ 3 năm học 2020 - 2021

                                    TKB dự kiến HKIII năm học 20-21
  

 
                                                 THÔNG BÁO

                      Lịch thi Dự kiến Học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

                              Lịch thi Dự kiến Học kỳ 2 năm học 2020 - 2021
  

 
                                            Thông báo số 80/TB-DHTM 

           (v/v: Thực hiện phòng, chống và ứng phó với dịch COVID – 19) 

     Thông báo số 80/TB-DHTM v/v: Thực hiện phòng, chống và ứng phó với dịch COVID – 19

    HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANS TRONG ĐÀO TẠO TỪ XA (DÀNH CHO NGƯỜI HỌC)

 
                                                        THÔNG BÁO

                 (V/v: Tổ chức học kỳ III năm học 2020-2021)

                 Chi tiết thông báo đăng ký học kỳ III năm học 2020-2021

 
                                                        THÔNG BÁO

              Bổ sung lịch thi Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT (Đợt 1 - năm 2021)

                 Chi tiết thông báo bổ sung lịch thi Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT

 
                                                        THÔNG BÁO

Sinh viên vào tài khoản cá nhân kiểm tra lại lịch thi đánh giá chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT đợt 1 năm 2021 ngày 17, 24, 31/01/2021

Lưu ý: kiểm tra lại lịch thi ca 4 ngày 17/01/2021.


 
                                                        THÔNG BÁO

                           DANH SÁCH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2020  
                               
                                          DS TỐT NGHIỆP T12-2020(CT1)

                                               DS TN T12-2020 (CT2)
             
                                               DS TN T12-2020(CLC)

 
                                                        THÔNG BÁO

                           Danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ GDTC
                   và công nhận hoàn thành chương trình GDTC tháng 12-2020
  
 
Chi tiết danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ GDTC và công nhận hoàn thành chương trình GDTC tháng 12-2020

 
                                                        THÔNG BÁO

                                     Thông báo quốc phòng an ninh K56  
                               
                                          Chi tiết thông báo quốc phòng an ninh K56

 
                                                        THÔNG BÁO

Lịch đăng ký rút bớt và bổ sung tuần 1 và 2 đầu học kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau:
- Lịch rút bớt từ 7h30 ngày 11/01/2021 đến 16h30 ngày 15/01/2021
- Lịch bổ sung từ 7h30 ngày 18/01/2021 đến 16h30 ngày 22/01/2021

Chú ý:
- Không đăng ký rút bớt, bổ sung các học phần làm tốt nghiệp.
- Sinh viên đã đăng ký rút bớt sẽ không được đăng ký bổ sung.
 

 
                                                        THÔNG BÁO

                  Danh sách sinh viên K55 được cấp chứng chỉ GDQP  
                               
                              Danh sách sinh viên K55 được cấp chứng chỉ GDQP

 
                                                        THÔNG BÁO

                  Thời khóa biểu chính thức học kỳ 2 năm học 2020 - 2021  
                               
                              Thời khóa biểu chính thức HKII năm học 2020-2021

 
                                                        THÔNG BÁO

              (V/v đóng, xóa các lớp học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021)  
                               
                                  Thông báo đóng lớp học kỳ 2 năm học 2020-2021

                                  Danh sách lớp đóng học kỳ 2 năm học 2020-2021

 
                                                        THÔNG BÁO

        ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI HK1 (20-21) ĐHCQ K53 CHẤT LƯỢNG CAO  
                               
                         CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI HK1(20-21) ĐHCQ K53 CLC

 
                                                        THÔNG BÁO

                          Số 1128 thi chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT 2020  
                               
                         Chi tiết thông báo sô 1128 thi chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT 2020

 
                                                        THÔNG BÁO

          V/v điều chỉnh lịch giảng dạy/học tập học kì I năm học 2020-2021  
                                         
                                                  Thông báo lịch học bù ca 5
                   Chi tiết điều chỉnh lịch giảng dạy/học tập học kì I năm học 2020-2021

 
                                                        THÔNG BÁO

                   Lịch hướng dẫn báo cáo thực tập tổng hợp học kỳ 2(2020-2021)  
                                         
                          Chi tiết lịch hướng dẫn báo cáo thực tập tổng hợp học kỳ 2(2020-2021)

 
                                                        THÔNG BÁO

                    DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐĂNG KÝ HỌC TẬP
                                     HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021
 
                                         
                        Chi tiết danh sách sinh viên chưa đăng ký HKII năm học 2020-2021

Lưu ý: Đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách chưa hoàn thành hết các học phần trong chương trình đào tạo phải đăng ký trong đợt đăng ký bổ sung từ ngày 26/11/2020 đến ngày 30/11/2020
 
                                                        THÔNG BÁO

                          V/v khảo sát nhu cầu học kì 3 năm học 2020-2021  
                                         
                             Chi tiết thông báo khảo sát nhu cầu HKIII năm học 2020-2021   
                             Chi tiết danh sách học phần dự kiến khảo sát HK3(2020-2021)

 
                                                        THÔNG BÁO

                                  THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ
      CHO SINH VIÊN K54 CTĐT ĐẶC THÙ; KHÓA 53 VÀ KHÓA TRƯỚC
 
                                         
                  TB 1027 về thi đánh giá năng lực tiếng Anh_tiếng Pháp_tiếng Trung_2020
                                                  Đơn xin thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ

 
                                                        THÔNG BÁO

                            LỊCH THI HK1(20-21) ĐHCQ K53 54 55 56  
                                         
                                         Chi tiết lịch thi HKI năm học 2020 - 2021

 
                                                        THÔNG BÁO

             THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021  
                                         
                              Chi tiết thời khóa biểu dự kiến HKII năm học 2020 - 2021

 
                                                        THÔNG BÁO

                       V/v công nhận sinh viên đủ điều kiện học hệ đại học
                            chính quy chương trình đào tạo thứ 2 – Khóa 24
 
                                         
                              Quyết định công nhận danh sách sinh viên CT2 khóa 24

                                          Thông báo kết quả mở lớp CT2 khóa 24

                                         Chi tiết danh sách sinh viên CT2 Khóa 24

 
                                                        THÔNG BÁO

                           Danh sách sinh viên đại học chính quy chương trình 1
                                   và chương trình 2 tốt nghiệp tháng 09-2020
 
                                         
                 Chi tiết danh sách tốt nghiệp K53,K52 và khóa cũ chương trình đào tạo đại trà

              Chi tiết danh sách tốt nghiệp K52 và khóa cũ chương trình đào tạo chất lượng cao

                                    Chi tiết danh sách tốt nghiệp chương trình thứ 2

 
                                                        THÔNG BÁO

                DS SV khóa cũ được cấp CC GDTC và K52,K53 được công nhận
                                                 hoàn thành CT GDTC T9-2020
 
                                         
                   DS SV khóa cũ được cấp CC GDTC và K52,53 hoàn thành CT GDTC T9_2020

 
                                                        THÔNG BÁO

                         Kết quả thi công nghệ thông tin tháng 6 năm 2020  
                                         
                              Kết quả thi chuẩn Kỹ năng sử dụng CNTT kỳ thi 06_2020

 
                                                        THÔNG BÁO

        QĐ Công nhận đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh; Tiếng Pháp ĐHCQ Năm 2020  
                                         
                             QD 823 công nhận đạt chuẩn ngoại ngữ 24_07_2020 Tiếng Pháp

                             QD 825 công nhận đạt chuẩn ngoại ngữ 24_07_2020 Tiếng Anh

               DS SV đạt chuẩn năng lực tiếng anh, tiếng pháp theo QĐ 823; 825 ngày 24_07_2020

 
                                                        THÔNG BÁO

                VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
                                  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THỨ 2
 
                                         
                                       Thông báo mở lớp chương trình thứ 2

 
THÔNG BÁO

                Tiết    Giờ mùa hè(01/4-31/10)   Giờ mùa đông(1/11-31/3)
   1            6h45 - 7h35                      7h00 - 7h50
   2            7h40 - 8h30                      7h55 - 8h45
   3            8h40 - 9h30                      8h55 - 9h45
     4           9h40 - 10h30                     9h55 - 10h45
       5           10h35 - 11h25                   10h50 - 11h40

          Tiết          Giờ mùa hè(1/4-31/10)          Giờ mùa đông(1/11-31/3)
6                    13h00 - 13h50                      13h00 - 13h50
7                    13h55 - 14h45                      13h55 - 14h45
8                    14h55 - 15h45                      14h55 - 15h45
       9                   15h55 - 16h45                      15h55 - 16h45        
  10                  16h50 - 17h40                      16h50 - 17h50    


 
www.vcu.edu.vn  

Trang chủ | Liên hệ