Trang chủ | Liên hệ  
 
THÔNG BÁO 

Nhà trường quyết định cho toàn thể sinh viên hệ đại học chính quy
nghỉ học chiều thứ 7 (ngày 27/1/2018), lịch học bù sẽ thông báo sau.


THÔNG BÁO 

(V/v đóng 02 lớp học phần học kì 2 năm học 2017-2018)
                                                              
Chi tiết thông báo
 


THÔNG BÁO 

(Thông báo khảo sát nhu cầu học hè 2018 và kế hoạch toàn khóa K52, K53)
Thời gian đăng ký khảo sát nhu cầu học hè 2018 từ ngày 22/01/2018 đến ngày 26/01/2018
                                                              
Thông báo khảo sát nhu cầu học hè 2018
 
Kế hoạch toàn khóa K52, K53
Học phần dự kiến mở học kỳ III năm học 2017 - 2018


THÔNG BÁO 

(Thông báo cấp bản sao bằng tốt nghiệp đại học chính quy)
                                                              
Thông báo cấp bản sao bằng tốt nghiệp đại học chính quy
 


THÔNG BÁO 

(Lịch thi dự kiến HK2 (2017-2018) Đại học Chính Quy; Chương trình 2)
                                                              
Chi tiết lịch thi dự kiến học kỳ II (17-18)
 


                                                        THÔNG BÁO

           Thời gian đăng ký bổ sung đợt 2 từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018

Chú ý:
- Sinh viên K53 không đăng ký bổ sung do phải học quân sự
- Sinh viên đã đăng ký rút bớt đợt 2 sẽ không được đăng ký bổ sung đợt 2
- Sinh viên không được đăng ký khóa luận và báo cáo thực tập do đã hết thời hạn.


THÔNG BÁO 

(Về lịch học bù 3 ngày nghỉ sau tết Nguyên Đán 2018)
                                                              
Chi tiết thông báo nghỉ bù
 
Chuyển hội trường nghỉ bù


THÔNG BÁO 

- Quyết định số 919/QĐ-ĐHTM-QLĐT ngày 28/12/2017 về việc cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên ĐH chính quy khóa 50 và khóa cũ (Có danh sách kèm theo)
- Quyết định số 19/QĐ-ĐHTM-QLĐT ngày 10/01/2018 về việc miễn các học phần GDTC cho sinh viên ĐH chính quy khóa 50
                                                              
Chi tiết quyết định cấp chứng chỉ giáo dục thể chất
 


                                                         THÔNG BÁO 

                                          (V/v nộp đơn xin xét tốt nghiệp)
                                                              
Đề nghị tất cả sinh viên khóa 49 trở về trước và những sinh viên K50 đi thực tập tốt nghiệp cùng khóa K49 đợt 2 khi đã có hết điểm thi các học phần của học kỳ 1(2017-2018) nếu đủ điều kiện xét tốt nghiệp và có nhu cầu xét tốt nghiệp phải nộp đơn xin xét tốt nghiệp tại phòng Quản lý đào tạo (phòng số 12-nhà U1) chậm nhất đến ngày 22/1/2018
 


THÔNG BÁO 

Thời gian đăng ký rút bớt đợt 2 từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018


THÔNG BÁO 

Thời khóa biểu lớp chất lượng cao học kỳ II năm học 2017 - 2018
                                                              
Chi tiết thời khóa biểu lớp chất lượng cao học kỳ II năm học 2017 - 2018
 


THÔNG BÁO 

(V/v đăng ký học giáo dục thể chất cho sinh viên đại học chính quy K50 và khóa cũ)
                                                              
Chi tiết thông báo
Mẫu đơn học lại thể dục


                                                       THÔNG BÁO 

             DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY T12/2017
                                                              
                                                         Chi tiết danh sách
 

Ghi chú:
- SV các khóa K49 và khóa cũ chưa nộp đơn đều phải nộp đơn mới được xét tốt nghiệp, hạn nộp trước 16h30 ngày 10/01/2018

- SV kiểm tra các thông tin cá nhân (tên, ngày sinh,GT) và thông tin tích lũy, điểm nếu có sai sót phản ánh về phòng Quản lý Đào tạo p12 nhà U1 đến hết ngày 10/01/2018

                                                       THÔNG BÁO 

            Danh sách sinh viên K50 và khóa cũ chưa được cấp chúng chỉ GDTC
                                                              
                         Danh sách SV K50 và khóa cũ được cấp CC GDTC (12-2017)
 
                      Danh sách SV K50 và khóa cũ chưa được cấp CC GDTC (12-2017)


Ghi chú:
Sinh viên kiểm tra lại các thông tin. Nếu có sai sót, sinh viên phản ánh về Phòng Quản lý đào tạo (P12 U1) trước 16h00 ngày 05/01/2018

THÔNG BÁO 

V/v khảo sát nhu cầu học kì 3 (2017-2018) và đăng ký tiến độ học tập K52,53
                                                              
Chi tiết thông báo
 


THÔNG BÁO 

TKB CHÍNH THỨC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018
                                                              
Thời khóa biểu chính thức học kỳ II năm học 2017 - 2018
 

Danh sách các lớp đóng trong học kỳ II năm học 2017 - 2018

THÔNG BÁO 

Danh sách đi thực tập chính thức của khóa 50 và khóa cũ + Chất lượng cao + chương trình 2
                                                              
Danh sách đi thực tập chính thức của khóa 50, lớp chất lượng cao và chương trình 2

Danh sách đi thực tập khóa cũ
 
THÔNG BÁO 

TỔ CHỨC KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN K53 VÀ KHÓA TRƯỚC
                                                              
Chi tiết thông báo kiểm tra trình độ tiếng anh cho sinh viên K53 và khóa trước

Danh sách sinh viên K53 và Khóa cũ kiểm tra trình độ tiếng anh theo mã lớp kiểm tra

Đơn đăng ký kiểm tra trình độ tiếng anh cùng K53
THÔNG BÁO 

(V/v sửa đổi điều kiện tham dự thực tập và làm tốt nghiệp khóa học đối với ĐHCQ K50, khóa cũ và sinh viên học chương trình 2 năm học 2017-2018)
                                                              
Chi tiết thông báo
 
                                                         THÔNG BÁO 

                    V/v: Tổ chức coi thi kết thúc học phần năm học 2017 – 2018

           Kính gửi
: - Trưởng các Khoa, bộ môn
                             - Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường
          
          
Thực hiện kết luận của Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với sinh viên vào tháng 9/2017, Trường đã công bố Ngân hàng câu hỏi ôn thi học phần trên website. Để ngăn ngừa tiêu cực trong các kỳ thi, Ban Giám hiệu yêu cầu các Khoa, bộ môn và đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc các quy định trong coi thi. Nếu thí sinh mang tài liệu vào phòng thi, kể cả chưa sử dụng đều phải lập biên bản đình chỉ thi. Cán bộ, giảng viên làm công tác coi thi và sinh viên vi phạm kỷ luật thi đều bị xử lý kỷ luật theo quy định.

            HIỆU TRƯỞNG


            (Đã ký)

 

 

            GS,TS. Đinh Văn Sơn

                                                                                    
          Chi tiết thông báo  
THÔNG BÁO 

V/v điều chỉnh các học phần theo CTĐT mới cho SV khóa 52A,52P
                                                              
Chi tiết thông báo
 
                                                       THÔNG BÁO 

                     Danh sách dự kiến đủ điều kiện đi thực tập tổng hợp K50
                                                              
                         Chi tiết danh sách sinh viên đủ điều kiện đi thực tập tổng hợp K50
 

Ghi chú:
- Sinh viên có tên trong danh sách dự kiến đủ điềukiện đi thực tập tổng hợp mà chưa đăng kí, sẽ đăng kí bổ sung từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2017
- Sinh viên có thắc mắc gì về danh sách dự kiến đủ điều kiện đi thực tập tổng hợp liên hệ Cô Mai - Phòng Quản lý đào tạo U1

THÔNG BÁO 

THỜI KHOÁ BIỂU ĐẠI HỌC CHÍNH QUI LỚP CHẤT LƯỢNG CAO
      Học kỳ 2 năm học 2017 - 2018
Chi tiết thời khóa biểu
 
THÔNG BÁO 

Lịch hướng dẫn báo cáo thực tập tổng hợp Khóa 50
                                                              
Chi tiết lịch hướng dẫn báo cáo thực tập tổng hợp Khóa 50
 
THÔNG BÁO 

Danh sách sinh viên K50 và khóa cũ được cấp chứng chỉ GDTC
theo QĐ 749 ngày 30/10/2017 và DS miễn GDTC theo QĐ 752 ngày 30/10/2017
                                                              
Chi tiết danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ GDTC
 
THÔNG BÁO 

Hướng dẫn sử dụng trang web http://tmu.edu.vn
                                                              
Chi tiết hướng dẫn sử dụng trang web http://tmu.edu.vn

THÔNG BÁO
     Lịch đăng ký học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018 

TT

KHÓA

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

1

K52

Từ 07h30 ngày 06/11/17 đến 16h30 ngày 08/11/17

2

K51

Từ 07h30 ngày 08/11/17 đến 16h30 ngày 10/11/17

3

K50 & khóa trước

Từ 07h30 ngày 10/11/17 đến 16h30 ngày 13/11/17

Chương trình 2 K17, K18, K19, K20, K21

Từ 07h30 ngày 13/11/17 đến 16h30 ngày 15/11/17

5 Đăng ký rút bớt đợt 1 27/11/2017 - 01/12/2017
6 Đăng ký bổ sung đợt 1 04/12/2017 - 08/12/2017
Lưu ý: Đăng ký rút bớt hoặc bổ sung học phần đợt 2 (tuần thứ 1 và thứ 2) của học kì chính nếu sinh sinh viên đã đăng ký rút bớt thì không được phép đăng ký bổ sung và ngược lại.

Chi tiết Hướng dẫn đăng ký học học kỳ II năm học 2017 - 2018

Thời khóa biểu dự kiến chương trình 1 và chương trình 2 học kỳ 2 năm 2017-2018 
THÔNG BÁO 

Quy định đi thực tập và làm tốt nghiệp đối với K50 và đối tượng lớp CLC
                                                              
Quy định thực tập và tốt nghiệp đối với K50
Quy định thực tập và tốt nghiệp đối với K50 chất lượng cao
THÔNG BÁO 

Danh sách sinh viên đủ điều kiện học chương trình thứ hai
                                                              
Quyết định mở lớp
Quyết định công nhận danh sách sinh viên đủ điều kiện học chương trình thứ hai
Danh sách sinh viên đủ điều kiện học chương trình thứ hai
THÔNG BÁO 

V/v nghỉ học chiều T6 ngày 13/10/2017 và lịch học bù
                                                              
Chi tiết thông báo
THÔNG BÁO 

LỊCH THI CHÍNH THỨC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018
                                                              
Chi tiết lịch thi học kỳ I năm học 2017 - 2018
THÔNG BÁO 

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY K49, KHÓA CŨ, CAO ĐẲNG T9/2017
                                                              
Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy K49, khóa cũ, cao đẳng tháng 09/2017
THÔNG BÁO 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA KẾT QUẢ HỌC TẬP GDTC K50
                                                              
Thông báo và Mẫu giấy sửa chữa sai sót kết quả GDTC
Danh sách xét cấp CC GDTC K50

Ghi chú: Sinh viên kiểm tra thông tin và kết quả học tập giáo dục thể chất. Nếu có sai sót, sinh viên phải phản ánh về phòng Quản lý đào tạo (Phòng số 12 nhà U1) theo mẫu. Thời gian phải ánh đến hết ngày 13/10/2017.

THÔNG BÁO 

Về việc cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên đại học chính quy khoá 50 và khóa trước
                                                              
Chi tiết quyết định
Danh sách sinh viên đại học chính quy khoá 50 và khóa trước được cấp chứng chỉ GDTC
THÔNG BÁO 

DANH SÁCH DỰ KIẾN TỐT NGHIỆP K49 LẦN 2 VÀ KHÓA CŨ
                                                              
Chi tiết danh sách dự kiến tốt nghiệp
THÔNG BÁO 

QĐ BỔ SUNG 598 VỀ ĐÀO TẠO TÍN CHỈ
                                                              
Chi tiết quyết định
THÔNG BÁO 

Thông báo mở lớp toán rời rạc cho đối tượng K50S

Căn cứ vào số lượng đơn xin mở lớp của sinh viên K50S, nhà trường quyết định mở 1 lớp toán rời rạc như sau: Tên lớp HP: Toán rời rạc; Mã lớp 1788FMAT1011; TKB: tiết 1,2,3,4,5, thứ 7 (Từ ngày 09/9/2017 đến 04/11/2017); tại C36


 
THÔNG BÁO 

LỊCH THI DỰ KIẾN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018
                                                              
Chi tiết lịch thi dự kiến
THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
CHƯƠNG TRÌNH THỨ 2 KHÓA 21
                                                              
Chi tiết thông báo
THÔNG BÁO 

V/v đăng ký rút bớt tuần 3, 4 HK1 năm học 2017-2018

Thời gian đăng ký bổ sung đợt 1 cho sinh viên đại học hệ chính quy
từ 9h00phút ngày 29/08/2017 đến 16h30phút ngày 08/09/2017


 
                                           THÔNG BÁO GHÉP LỚP 

Lớp HP Truyền thông marketing 1755MAGM0311 ghép vào lớp Truyền thông marketing 1754MAGM0311 và chuyển sang hội trường V403


                                                         THÔNG BÁO 

                                      ĐIỀU CHỈNH THỜI KHÓA BIỂU K53
                                          
                                                    Chi tiết thời khóa biểu K53
THÔNG BÁO 

V/v đăng ký bổ sung tuần 1, 2 HK1 năm học 2017-2018

Thời gian đăng ký bổ sung đợt 1 cho sinh viên đại học hệ chính quy
từ 9h00phút ngày 14/08/2017 đến 16h30 ngày 25/08/2017

Thời khóa biểu chính thức học kỳ 1 năm học 2017 - 2018

 
                                                         THÔNG BÁO 

                               THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH HỘI TRƯỜNG THI
                                         ĐẠI HỌC CHÍNH QUY K50, 51, 52 

                                            Chi tiết thông báo điều chỉnh hội trường
                                                         THÔNG BÁO 

                      V/v Học tập các học phần GDTC đối với sinh viên chính quy

                       Chi tiết thông báo học tập các học phần GDTC đối với sinh viên chính quy
                                                         THÔNG BÁO 

                Thời khóa biểu lớp chất lượng cao K50, K51, K52 - HK1(17-18)

                       Chi tiết thời khóa biểu lớp chất lượng cao kì 1 - năm 2017 - 2018
                                                         THÔNG BÁO 

                Thông báo đóng 06 lớp học phần GDTC học kì 1 năm học 2017-2018

                       Chi tiết thông báo đóng 06 lớp học phần GDTC kì 1 - năm 2017 - 2018
                                                    LỊCH HỌC TẬP   

                            TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN 
                             NĂM HỌC 2017 - 2018 CÁC KHOÁ 50, 51, 52

                            Chi tiết lịch học tập chính trị đầu khóa năm học 2017 - 2018
                                                         THÔNG BÁO 

                Thông báo đóng các lớp học phần học kỳ I năm học 2017 - 2018

                            Chi tiết danh sách các lớp đóng học kỳ I năm học 2017 - 2018
                                                         THÔNG BÁO 

              (V/v đăng ký thực tập và làm tốt nghiệp đợt 2 của K49 và khóa cũ) 

Sinh viên K49 và khóa cũ đăng ký thực tập và làm tốt nghiệp đợt 2 trên trang web: dangky.vcu.edu.vn từ ngày 07/08/2017 đến ngày 14/08/2017


                                                         THÔNG BÁO 

                              Danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa 49, khóa cũ 
                                             và sinh viên chương trình thứ hai
 

                                 Chi tiết danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa 49 và khóa cũ
                                Chi tiết danh sách sinh viên tốt nghiệp chương trình thứ hai
                                                         THÔNG BÁO 

                      DANH SÁCH PHÂN XE ĐÓN SINH VIÊN HỌC GDQPAN 

                                         Chi tiết danh sách phân xe đón sinh viên học GDQPAN
QUYẾT ĐỊNH

Quyết định QĐ371 cap cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên đại học chính quy khoá 49, CĐ 16 và khóa trước
Chi tiết Quyết định 371
Danh sách sinh viên được cấp Chứng chỉ 

                                                         THÔNG BÁO 

                                                   Lịch bế giảng khóa 49 

                                                  Chi tiết lịch bế giảng khóa 49
                                                         THÔNG BÁO 

                         Thời khóa biểu chương trình hai học kỳ I năm học 2017 - 2018 

                            Chi tiết thời khóa biểu chương trình hai học kỳ I năm học 2017 - 2018
                                                         THÔNG BÁO 

                         Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp K49 và khóa cũ 

                            Chi tiết danh sách dự kiến xét tốt nghiệp K49 và khóa cũ
                                                       THÔNG BÁO 

                                                   (V/v chuyển lịch học )

Tuần từ 15/5-20/5/2017 (tuần cuối của học kì) nhà trường sẽ thay đổi lịch học
như sau:
- lịch học thứ 5(18/5) sẽ học bù vào thứ 2(15/5) (thứ 5 nghỉ)
- lịch học thứ 6(19/5) sẽ học bù thứ 3(16/5) (thứ 6 nghỉ) Đề nghị các sinh viên đi học theo đúng lịch quy định

 
                                                         THÔNG BÁO 

                         Lịch phát chứng chỉ giáo dục thể chất K49 

                            Chi tiết Lịch phát chứng chỉ giáo dục thể chất K49
                                                         THÔNG BÁO 

                  V/v điều chỉnh lịch thi 01 lớp học phần Giáo dục thể chất HK2(16-17) 

                            Chi tiết thông báo điều chỉnh lịch thi 01 lớp học phần GDTC
                                         Chi tiết thay đổi lịch thi 01 lớp học phần
THÔNG BÁO 

V/v đăng ký bổ sung đợt 1 HK1 năm học 2017-2018

Thời gian đăng ký bổ sung đợt 1 cho sinh viên đại học hệ chính quy
từ ngày 26/4/2017 đến ngày 05/5/2017

 
THÔNG BÁO 

(V/v nghỉ lễ 30/4 và 01/5)

Ngày 30/4 và 1/5 (chủ nhật và thứ 2): sinh viên nghỉ từ thứ 7 (ngày 29/04/2017)
đến hết thứ 3 (02/05/2017)

 
                                                         THÔNG BÁO 

                         Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp K49 và khóa cũ 

                            Chi tiết danh sách dự kiến xét tốt nghiệp K49 và khóa cũ
                                                         THÔNG BÁO 

          Thời khóa biểu dự kiến chương trình hai học kỳ I năm học 2017 - 2018 

                   Chi tiết thời khóa biểu dự kiến chương trình hai học kỳ I năm học 2017 - 2018
                                                         THÔNG BÁO 

                    Thời khóa biểu chính thức học kỳ III năm học 2016 - 2017 

                         Chi tiết thời khóa biểu chính thức học kỳ III năm học 2016 - 2017
THÔNG BÁO 

(V/v hoãn xét tốt nghiệp đối với sinh viên K49)

Đề nghị sinh viên K49 đã đủ các điều kiện xét công nhận tốt nghiệp
vào đợt xét T5/2017 nếu có nhu cầu tiếp tục học cải thiện điểm
để nâng hạng tốt nghiệp làm đơn xin hoãn xét tốt nghiệp
(theo mẫu dowload tại http://daotao.tmu.edu.vn/vi/news/cac-bieu- mau)
và nộp tại phòng số 12 nhà U1 từ ngày 20/4/2017-08/5/2017

 
                                                         THÔNG BÁO 

                    V/v đóng hoặc tách một số lớp học phần học kì 3 năm học 2016-2017 

                                                   Chi tiết thông báo
                                                         THÔNG BÁO 

                    Thời khóa biểu dự kiến học kỳ I năm học 2017 - 2018 

                                                   Chi tiết thời khóa biểu dự kiến
                                                         THÔNG BÁO 

                    QĐ 247: sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy chế đào tạo tín chỉ 

                                                          Chi tiết Quyết định 247
                                                         THÔNG BÁO 

                               V/v đăng ký học phần Tiếng Anh cho K52 không chuyên 

                                                          Chi tiết thông báo
THÔNG BÁO 

V/v điều chỉnh lịch thi 06 lớp học phần Giáo dục thể chất HK2(16-17) - K52

Chi tiết thông báo thay đổi lịch thi 6 lớp học phần GDTC HK2(16-17)
LICH THI 6 LHP GDTC ĐIỀU CHỈNH HK2(16-17)

                                                   THÔNG BÁO 
                    NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO THỜI GIAN THU HỌC PHÍ
                                    KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017 NHƯ SAU


THỜI GIAN THU: TỪ NGÀY 02/03/2017 ĐẾN 24/03/2017
ĐỀ NGHỊ CÁC KHOA THÔNG BÁO SINH VIÊN:
1- NỘP TIỀN HỌC PHÍ ĐÚNG THỜI GIAN TRÊN
2- MỘT SỐ SINH VIÊN K52 CHƯA LÀM THẺ ATM ĐẾN ĐỊA CHỈ NGÂN HÀNG BIDV SỐ 247 CẦU GiẤY (PHOTO CHỨNG MINH NHÂN DÂN ĐỂ NỘP CHO NGÂN HÀNG)
3- KHI NỘP TIỀN SINH VIÊN CHÚ Ý NỘP THÊM CÁC KHOẢN PHÍ CỦA NGÂN HÀNG NHƯ SAU:
- PHÍ DUY TRÌ TÀI KHOẢN: 50.000 ĐỒNG
- PHÍ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN HÀNG NĂM : 22.000 ĐỒNG
- PHÍ THƯỜNG NIÊN THẺ ATM : 33.000 ĐỒNG

CHÚ Ý: THEO QUI ĐỊNH MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG KHẢO THÍ CỦA TRƯỜNG "SINH VIÊN CHƯA NỘP HỌC PHÍ SẼ KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN" ĐỀ NGHỊ CÁC KHOA THÔNG BÁO CHO SINH VIÊN NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN.

THÔNG BÁO

Từ 01/11/16 đến 31/3/2017, giờ lên lớp giảng dạy theo lịch thời gian “giờ mùa đông”, đề nghị sinh viên lên lớp theo đúng giờ qui định.
                Tiết    Giờ mùa hè(01/4-31/10)   Giờ mùa đông(1/11-31/3)
   1            6h45 - 7h35                      7h00 - 7h50
   2            7h40 - 8h30                      7h55 - 8h45
   3            8h40 - 9h30                      8h55 - 9h45
     4           9h40 - 10h30                     9h55 - 10h45
       5           10h35 - 11h25                   10h50 - 11h40

          Tiết          Giờ mùa hè(1/4-31/10)          Giờ mùa đông(1/11-31/3)
6                    13h00 - 13h50                      13h00 - 13h50
7                    13h55 - 14h45                      13h55 - 14h45
8                    14h55 - 15h45                      14h55 - 15h45
       9                   15h55 - 16h45                      15h55 - 16h45        
  10                  16h50 - 17h40                      16h50 - 17h50    


 
www.vcu.edu.vn  

Trang chủ | Liên hệ